HIGH HOLIDAYS (ROSH HASHANAH, YOM KIPPUR, SUKKOT) PRAYER BOOK BUNDLE (HEBREW/ENGLISH)

  • Sale
  • Regular price $147.00


Kit: High Holidays Prayer Books (EN) includes:
- Prayer of the Poor Rosh Hashanah (Hebrew/English)
- Prayer of the Poor Yom Kippur (Hebrew/English)
- Prayer of the Poor Sukkot (Hebrew/English)